White Pine
Height 62 cm
1985

Gift to Leila Karageuzian Foundation Ladies Auxiliary, Beirut, Lebanon

Next Sculpture